Voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, offertes en huurovereenkomsten aangegaan door Duo Consilio BV, met de commerciële benaming DC Verhuur, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, België, Beverzakbroekweg 104, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met het nummer: 0677.947.054 (RPR Hasselt), hierna genoemd “Verhuurder”.

1.2 Bij ondertekening door de Huurder van een offerte of huurovereenkomst wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, daarenboven geldt de ondertekening als aanvaarding door de Huurder van deze algemene verhuurvoorwaarden. Bijzondere, van deze algemene voorwaarden, afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Verhuurder aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractanten en/of derden als zulks schriftelijk en nadrukkelijk is overeengekomen.

1.3 Eventuele toepasselijkheid van de onder 1.2 in fine bedoelde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met de eerstgenoemde voorwaarden.

1.4 Ander dan deze algemene voorwaarden worden slechts door Verhuurder aanvaard onder de in art. 1.2 en 1.3 genoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst, waarbij de automatische toepasselijkheid op toekomstige transacties steeds uitgesloten blijft.

2. Offertes

2.1 Alle offertes, prijzen en/of aanbiedingen, ook vermeld in catalogi of op de website van Verhuurder, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Mondeling gecommuniceerde offertes, prijzen en/of aanbiedingen gedaan door Verhuurder of haar vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Behoudens andersluidend beding zijn de offertes geldig gedurende één maand vanaf de datum dewelke op de offerte is vermeld.

2.4 Het voorwerp van de offerte is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald. Meerwerk en/of wijzigingen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst mondeling of schriftelijk opgedragen, worden bijkomend gefactureerd. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging en de bijkomende kostprijs van deze wijzigingen voor rekening van de Huurder.

3. Prijzen

3.1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de alsdan geldende prijzen.

3.2 Behoudens andersluidend beding, zijn de prijzen gebaseerd op een levering af magazijn. Dat betekent dat de Verhuurder de goederen enkel ter beschikking van de Huurder zal stellen en ze niet op een voertuig hoeft te laden.

3.3 De prijzen zijn exclusief BTW.

4. Facturatie

4.1 Verhuurder behoudt zich het recht om bij ondertekening van de huurovereenkomst het volledige bedrag te factureren en onmiddellijk te innen.

4.2 Verhuurder behoudt zich het recht om bij ondertekening van de huurovereenkomst een waarborg te innen.

4.3 De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum of contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend aan 8% op jaarbasis.

4.4 Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, wordt het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 50€, zulks onverminderd de intresten zoals vermeld in art. 4.3

4.5 Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Huurder, daarenboven heeft Verhuurder het recht om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten voor die Huurder op te schorten zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

4.6 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van art. 1023 Gerechtelijk Wetboek, doch wel van art. 1226 Burgerlijk Wetboek.

4.7 Alle klachten in verband met de inhoud van de facturen moeten door de Huurder aangetekend en nauwkeurig omschreven gemeld worden uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum.

5. Levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden de leveringstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend, noch kan de overschrijding ervan aanleiding geven tot een schadevergoeding.

6. Huur-verhuur

6.1 Een huurovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur (met mogelijkheid tot een voorafgaand schriftelijk overeengekomen verlenging) en loopt door op zaterdag, zondag en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van 8u per dag, 40 u per week van 5 dagen, 56 uren per week van 7 dagen en 160 uren per 4 weken.

6.2 De Huurder is bij het afsluiten van de huurovereenkomst gehouden tot het betalen van een waarborg zoals vastgesteld door Verhuurder.

6.3 De Huurder is over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die de gehuurde goederen, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de Verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde goed.

6.4 De Huurder is verplicht om de gehuurde goederen volgens de bedienings- en andere voorschriften te gebruiken en aan te wenden zoals een goede huisvader volgens de regels van de kunst.

6.5 De Huurder is ertoe gehouden de gehuurde goederen aan Verhuurder onmiddellijk na de huurperiode terug te bezorgen in dezelfde staat zoals deze geleverd werd, behoudens normale slijtage. Wanneer de gehuurde goederen niet in dezelfde staat en/of laattijdig worden terugbezorgd is de Verhuurder bij wijze van forfaitaire schadevergoeding gerechtigd tot het inhouden van de waarborg.

6.6 Vervallen huurtermijnen, schade en/of kosten van reparatie/reiniging kunnen worden verrekend met de waarborg. Het aldus ingehouden deel van de waarborg wordt eenzijdig bepaald door de Verhuurder. Dit onverminderd het recht van Verhuurder om de werkelijk geleden schade te bewijzen en vergoed te zien.

6.7 Het gehuurde goed zal bij afwezigheid van de Huurder worden gestald in een afgesloten ruimte of achter een afgesloten omheining.

6.8 De Huurder verbindt er zich toe de Verhuurder onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24u na een schadegeval in kennis te stellen van om het even welke beschadiging, diefstal, beslag en/of verlies van de gehuurde goederen.

6.9 De huurovereenkomst neemt van rechtswege een einde indien de Huurder zich in een procedure continuïteit ondernemingen dan wel in staat van faillissement bevindt.

6.10 Het is de Huurder verboden het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

6.11 Misbruik van vertrouwen en oplichting: Indien de Huurder het gehuurde goed niet meer overhandigd aan de Verhuurder na het aflopen van de verhuurtermijn is de Huurder verplicht tot de betaling van de volledige nieuwwaarde van het gehuurde goed, inclusief een schadevergoeding van 500€.

7. Diefstal

7.1 In geval van diefstal zal de Huurder de eventuele sleutels van het gehuurde goed overhandigen aan de Verhuurder. Indien de Huurder verzaakt aan deze verplichting is de Huurder verplicht tot de betaling van de volledige waarde van het gehuurde goed.

8. Vervoer

8.1 Alleen de Huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens zijn vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen.

8.2 De Huurder dient de gehuurde goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport.

8.3 Laden en lossen valt onder de verantwoordelijkheid van de Huurder.

8.4 Het trekkend voertuig dient verzekerd te zijn voor het trekken van een aanhangwagen met de correcte MTM.

8.5 De bestuurder van het trekkend voertuig dient in het bezit te zijn van een daarvoor geldend rijbewijs.

9. Openbare weg

9.1 Enkel de gehuurde goederen die beschikken over een geldig kentekenplaat en verzekering mogen zich op de openbare weg begeven.

9.2 Alle schade aan de gehuurde goederen of aan derden, veroorzaakt door zich te begeven op de openbare weg met gehuurde goederen zonder geldig kentekenplaat en verzekering, vallen volledig ten laste van de huurder.

9.3 Alle boetes zijn onverwijld ten laste van de huurder.

10. Geschillen

10.1 Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze zaak/vennootschap zijn bevoegd in geval van een geschil.